Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Kesehatan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) 2016/2017

Pengumuman Hasil Pelaksanaan Tes Kesehatan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) 2016/2017 - Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan lulus ujian psikotest dan berhak mengikuti wawancara rekrutmen umum PT PIM tahun 2016 tingkat S1.
NO
Nomor Ujian
Nama
1
PIM16-K035
Fenti Novita Sari
2
PIM16-K184
Arina Nurfaza
3
PIM16-K210
Zikra
4
PIM16-K185
Kaila Indira Balqis
5
PIM16-K058
Dedy Sulastono
6
PIM16-K284
Putri Ismaida
7
PIM16-L158
Desna Syarafina
8
PIM16-L004
Fatina Yasmin
9
PIM16-L008
Meutia Putri Armainy
10
PIM16-L003
Rahmiga
11
PIM16-L155
Moelly Mariska
12
PIM16-J126
Muhammad Suhil
13
PIM16-J066
Dita Roswita
14
PIM16-J084
Wahyu Hidayat
15
PIM16-J041
Milna
16
PIM16-H135
Mazaya Ulfa Rahmatina
17
PIM16-H194
Irbahani Samirna
18
PIM16-H068
Fitria ulfa
19
PIM16-H089
Muhammad Yatim
20
PIM16-H090
Muhammad Taufan Syahqran Zazil
21
PIM16-H203
Yudhi Asriady
22
PIM16-M045
Muhammad Novan Umaya
23
PIM16-M051
Reangga Praziendio
24
PIM16-M011
Yudi Fajarna
25
PIM16-I067
Rohaya
26
PIM16-I014
Cut putri yusam
27
PIM16-I038
Cut Zakiah Zuhra
28
PIM16-C007
heri primadona
29
PIM16-C037
Mauliza Arsita
30
PIM16-C050
Nanda Puspa Kemala
31
PIM16-E004
Prayogo Kukuh Rindiarto
32
PIM16-E013
Alvin Murad Rachmadsyah
33
PIM16-A107
Lena Faryani
34
PIM16-A070
Makmur
35
PIM16-A117
Nanda Tryhadi Rizki Syahputera
36
PIM16-A038
Riyan Haikal
37
PIM16-A075
Robby Hidayat
38
PIM16-A089
rian maulana
39
PIM16-A063
Zakiah Mourida
40
PIM16-B021
Zuvita Humaira
41
PIM16-B040
Dian Pratama Putra
42
PIM16-B092
Sujuddin Wahyu
43
PIM16-B094
Teuku Nukman Hidayat
44
PIM16-B003
Yusril Fuad
45
PIM16-B039
Fahirul Muhar
46
PIM16-B011
Sri Wahyuni
47
PIM16-B104
Riska Aulia
48
PIM16-B106
Arief Rahman
49
PIM16-B117
Rezky Mastura
50
PIM16-B135
Faria Insyira
51
PIM16-B138
Rifa'atul Mawaddah
52
PIM16-B145
Rahmat Sunarya
53
PIM16-B150
Zulfajri Ery Syahputra
54
PIM16-B062
Ahmad Ghufran
55
PIM16-B141
Andika Anugrah
56
PIM16-B189
Zaira Munanda
57
PIM16-B095
M. Hidayat Hasibuan
58
PIM16-D124
Fariz Ridha
59
PIM16-D125
Idraki Sariyan
60
PIM16-D083
Renno kamal putra
61
PIM16-D078
Hendrawan Syah Putra
62
PIM16-D040
M. Yoza Acika
63
PIM16-G015
Ichsan Pradana Harris
64
PIM16-G107
Afrizal
Tahapan seleksi berikutnya akan dilakukan interview oleh manajemen PT. Pupuk Iskandar Muda, adapun waktu dan tempat akan diumumkan kemudian.